Objednávky kurtů 739 237 633 / Tréninky dětí 602 696 060
ibdoksy@seznam.cz

Zápis z členské schůze TK Doksy, ze dne 5.3.2023

Na schůzi bylo přítomno 15 členů TK a 2 hosté. Celkem je organizováno v TK Doksy 27 členů. Schůze je usnášení schopná.

1. Schůzi zahájil předseda TK p. ing. Michal Jaroš, a přednesl program schůze. Program byl schválen beze změn.

2. Do mandátové a návrhové komise vyla navržena pí. Mgr. Jana Zelenková. Schválena všemi přítomnými.

3. Zápis ze schůze vyhotoví p. Miroslav Slovák

4. Ing. Michal Jaroš seznámil přítomné se zprávou o činnosti klubu.

5. Ing. Michal Jaroš přednesl zprávu o hospodaření TK v roce 2022 s tím, že kompletní účetní zprávu zpracuje p. Šulc.

6. Informace o dotacích v letech 2022 a 2023. V roce 2022 jsme obdrželi dotaci na děti od sportovní agentury.Na dotaci na provoz od města Doksy ve výši 250tis.Kč, byla poskytnuta záloha ve výši 180tis. Kč.

Po vyúčtování prací přiznalo město uhradit částku ve výši 159.352,00 Kč. TK musí vrátit poskytnuté zálohy částku 20.648,00 Kč.

TK disponuje ke dni 5.3.2023 hotovost ve výši 42.000,00 Kč. Výbor žádá členy TK , aby co nejkratší době uhradili členské příspěvky, pro zlepšení finanční situace TK.

Pro rok 2023 byla podána žádost o dotaci na 120tis. Kč, a bude podána žádost na provoz. (město Doksy).

7. Paní Marcela Réblová, informovala o soutěžích mládeže v roce 2022. Pro rok 2023 budou do soutěží přihlášeni pouze mladší žáci.

8. Ing. Petr Vidner informoval o soutěži dospělých. Družstvo dospělých obsadilo 5. Místo a roce 2023 bude pokračovat ve stejné soutěži.

9. Ing. Michal Jaroš seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2023. 10. Informaci o hracím řádu podal ing. Michal Jaroš s tím že bude upraven. Upravený hrací řád připraví p. Miroslav Slovák. Hrací řád bude k dispozici na nástěnce v klubovně TK.

11. Volba členů nového výboru TK pro příští období.

Členská schůze navrhla, aby stávající složení výboru, pokračovalo i pro příští volební období : Ing. Michal Jaroš, ing Petr Vidner, Mgr. Jana Zelenková, Miroslav Slovák, Marcela Réblová

Výsledek hlasování o pokračování práce výboru TK ve stávajícím složení, pro další 3 roky:
Z 15ti hlasujících : 13 hlasů pro, 2 hlasy se zdržely

Diskuse :

•Upravit hrací řád
• Tabule s přehledem o obsazení kurtů
• Vyvěsit platný hrací řád na nástěnce v klubovně TK
• Členové nemají přednostní právo ve volbě kurtů

Schůze byla ukončena ve 20.00 hod.
Zapsal : Miroslav Slovák

Návrh usnesení:

• členská schůze bere na vědomí zprávu o činnosti TK za rok 2022 • členská schůze schvaluje zprávu o hospodaření TK v roce 2022 • členská schůze bere na vědomí informaci o dotacích v roce 2022 a výhled na rok 2023 • členská schůze bere na vědomí informace o soutěži mládeže a dospělých v roce 2022 • členská schůze schvaluje rozpočet TK na rok 2023 • členská schůze bere na vědomí hrací řád TK Doksy • členská schůze schvaluje volbu výboru TK pro příští volební období, ve stávajícím složení – viz. zápis z členské schůze.

Usnesení bylo schváleno všemi hlasy.

Kontaktní formulář