Objednávky kurtů 739 237 633 / Tréninky dětí 602 696 060
ibdoksy@seznam.cz

Zápis z členské schůze TK Doksy ze dne 24. 4. 2022

Zápis z členské schůze TK Doksy ze dne 24. 4. 2022

 • Zahájení schůze / M. Réblová zahájila schůzi
 • Schválení programu / program byl schválen všemi přítomnými /17 členů TK Doksy/– viz prezenční listina
 • Volba komisí /návrhová: A. Stach, K. Šverma ml., mandátová: p. Goldšmíd – všichni pro
 • Zpráva o činnosti /dodaná předsedou M. Jarošem – přečetl M. Slovák
 • Zpráva o hospodaření /na stolech, možno k prostudování individuálně
 • Zpráva a informace k dotacím /M. Réblová předložila informace o dotacích získaných od města Doksy (cca 500 000 ,- na vybudování šaten, toalet a koupelnových doplňků), dále byly zmíněny dotace od Národní sportovní agentury (platy trenérům), peníze od rodičů na trénování , které zůstávají v TK Doksy cca 130 000,- výhledově by část těchto financí měla zůstat TK, část by měla putovat zpět k mládeži. Byly také podány 2 žádosti:
  a) žádost na rekonstrukci přízemní části objektu TK ve výši 250 000,- , schváleno
  b) žádost na činnost ve výši 64 000 ,- , schváleno
  c) žádost NSA ve výši 82 000,- , v jednání
  d) žádost u Kraje na mládež ve výši 130 000,-, v jednání
 • Zpráva o činnosti mládeže /M. Réblová a info o družstvech a) družstvo Baby tenistů b) 2 x družstvo mladších žáků c) družstvo starších žáků d) družstvo dorostu
  V současné době probíhá spolupráce s TK Nový Bor, hostování dětí, spolupráce
  a pomoc ze strany rodičů.
 • Soutěž dospělých /P. Vidner – účast 8. družstev, utkání v termínech 30. 4. – 26. 6. 2022
 • Informace o plánovaných turnajích /P. Vidner, M.Réblová – 6. 6. 2022 turnaj dorostenek „A“, kdy vítězka postupuje do kvalifikace turnaje Mácha Lake, červenec a srpen víkendové turnaje všech dětských kategorií podle počtu přihlášených, poslední víkend v srpnu Eurohry Doksy
  *Návrh na úpravu členských příspěvků /M. Slovák – zvýšení členských příspěvků dle návrhu Výboru TK
  - hlasování o navýšení /1 proti, 16 pro
  - informace o nájemci: v současné době není dořešena výše nájemného. Výše nájemného je v jednání. Nájemce uvedl, že byl již nyní nucen investovat do obnovy interiérového vybavení vlastní finanční prostředky.
  Připomínka V. Zelenka: ponechat nájem v minimální výši
 • Volba delegátů na Valnou hromadu TJ Doksy / zúčastní se Výbor TK, zvoleni 2 náhradníci V. Zelenka, J. Liška
 • Různé: e-mail od M. Hynka ohledně kurtu s umělým povrchem – zamítnuto, již je předschválená dotace na výstavbu rozehrávacího kurtu, dále pak dotaz na současný stav účtu

Usnesení členské schůze:

 • členská schůze schválila program a volbu mandátové a návrhové komise:
  členská schůze vzala na vědomí
  Informace o novém nájemci tenisového areálu
  Zprávu o činnosti klubu
  Informace o hospodaření klubu
  Informace o dotacích v letech 2021/22
  Informace o činnosti mládeže
  Informace o soutěži dospělých
  Informace o turnajích
  Informace o členských příspěvcích na rok 2022
  Informace o rozpočtu TK na rok 2022
  Informace o nutnosti volby delegátů na Valnou hromadu TJ Doksy
 • členská schůze schválila navýšení členských příspěvků pro rok 2022 v navrhované výši
 • členská schůze schválila navržené delegáty na Valnou hromadu TJ Doksy
 • členská schůze vzala na vědomí e-mail pana M. Hynka
A. Stach, K. Šverma Zápis provedla: J. Zelenková 24. 4. 2022, Doksy

Kontaktní formulář