Objednávky kurtů 739 237 633 / Tréninky dětí 602 696 060
ibdoksy@seznam.cz

Zápis a usnesení z členské schůze schůze, která se konala dne 27. dubna 2019 v klubovně tenisového klubu

Přítomni: dle přiložené presenční listiny
Program: dle přiložené pozvánky

Všechny zúčastněné členy klubu přivítal předseda tenisového klubu ing. Michal Jaroš. který byl pověřen členy výboru řízením schůze.

Bylo schváleno, že mandátní komise a návrhová komise bude sloučena. Do této komise byla navržena Mgr. Zelenková Jana, ing. Hušek Miloslav a Zelenka Václav. Tito byli i zvoleni. Předseda této komise ing. Hušek M. konstatoval, že z 31 pozvaných členů klubu je přítomno 19 a schůze je usnášení schopná.

Ing. Pecold navrhl doplnění programu a to o vyhodnocení a odměnění nejlepších žáků. Návrh byl jednomyslně schválen a bod byl zařazen na první místo v programu.

Předseda klubu ing. Michal Jaroš přednesl zprávu o činnosti TK v roce 2018., která je součástí tohoto zápisu.

Zprávu o hospodaření za rok 2018 přednesl Ing. Vodňanský. Náklady činily 305 878 Kč příjmy 300 552,- Kč.

O stavu poskytování dotací informoval členy klubu ing. Jaroš. V roce 2018 se podařilo získat dotace, které pokryly 50% kladů klubu. Dotace poskytlo jak město Doksy, tak i Liberecký kraj a TJ Doksy

Se stavem sportovní činnosti seznámil přítomné ing. Pecold Vl. a ing. Vidner.

Návrh rozpočtu přednesl hospodář klubu Ing. Vodňanský. Ten také navrhl výči členských příspěvků pro rok 2019. A to ve stejné výši jako v roce 2018. Tento návrh i návrh rozpočtu pro rok 2019 byl členy klubu přijat bez připomínek.

Ing. Pecold Vl. kritizoval práci výboru TK v tom, že nevyužila jak sedmdesátiletého výročí založení TK Doksy , tak i stého výročí založení republiky k propagaci a tím i případného získání financí.

Zelenka V. požádal předsedu klubu , aby byly urychleně podniknuty kroky k zapsání změn ve stanovách TK u Rejstříkového soudu.

Předseda návrhové komise ing. Hušek přednesl návrh usnesení, které bylo jednomyslně schváleno.

Závěr chůze provedl předseda klubu ing. Michal Jaroš

Zapsal : Zelenka V.

Usnesení z členské schůze Tenisového klubu Doksy, konané dne 27.4.2019

Řádná členská schůze schvaluje:

  • Program výroční schůze a volbu pracovních komisí
  • Zprávu o činnosti výboru tenisového klubu za rok 2018
  • Ukládá ing. M.Jarošovi zapsání změn ve Stanovách Tenisového klubu u Rejstříkového soudu
  • Rozpočet na rok 2019
  • Výši členských příspěvků
Kategorie Částka
Dospělí 2.000 Kč
Senioři 1.000 Kč
Dorostenci 1.000 Kč
Mládež do 14 let 500 Kč
Přispívající 750 Kč
Děti do 10 let TŠ 100 Kč

Řádná členská schůze ukládá:

Ing. M.Jarošovi zapsání změn ve Stanovách Tenisového klubu u Rejstříkového soudu

Řádná členská schůze bere na vědomí:

  • Zprávu o sportovní činnosti , kterou přednesli vedoucí družstev ing. Pecold Vl. a ing. Vidner P.
  • Zprávu ing. Jaroše M. o získaných dotacích
  • Zprávu o hospodaření a plnění rozpočtu za rok 2018

V Doksech 27. 4 .2019

Kontaktní formulář